pokuta
W Starym Testamencie

W Starym Testamencie

znajdujemy wiele tekstów mówiących o pokucie i pojednaniu. Wyznanie win i podejmowanie odnowy dokonuje się wobec Boga we wspólnocie ludu. Relacja do Boga jest zatem nierozdzielna od relacji do bliźniego. Warto przypominać tę podstawową prawdę, gdyż zagraża nam – dziś bardziej niż kiedykolwiek – indywidualizm i traktowanie naszych grzechów jako jedynie osobistej sprawy przed Bogiem.

Stary Testament uczy nas

Stary Testament uczy nas

na różne sposoby, że historia zbawienia dokonuje we wspólnocie, co nie zaprzecza roli, jaką odgrywają w niej wybitne, wyróżnione przez Boga jednostki. Starotestamentalne wypowiedzi o pokucie i pojednaniu wypełniają się w 100 procentach w nauczaniu Jezusa, który nie tylko wzywa do nawrócenia i wiary w Ewangelię, ale wskazuje na siebie samego jako na tego, który ma skuteczną moc odpuszczenia grzechów.

Sakrament pokuty jest ściśle powiązany z sakramentem chrztu.

Sakrament pokuty jest ściśle powiązany z sakramentem chrztu.

Pierwszy z sakramentów to obmycie odnawiające w Duchu Świętym - już wtedy dokonuje się w nas przemiana w „nowe stworzenie”. Chrześcijanin trwa w tym stanie dopóki nie popełni grzechu i nie utraci zjednoczenia z Bogiem przez łaskę.

CHRYSTUS ODPUSZCZA NA ZIEMI GRZECHY,

CHRYSTUS ODPUSZCZA NA ZIEMI GRZECHY,

najczęściej używając do tego naocznych znaków uzdrowień. On sam przekazuje swoim uczniom tę władzę i to niezależnie od chrztu, by już w czasie Kościoła kontynuowali Jego zbawcze, uzdrawiające działanie. W ten sposób akt odpuszczenia grzechów wykonywany w imię Jezusa ważny jest przed obliczem Boga. Ważny i skuteczny jest także na ziemi, gdyż włącza na nowo grzesznika do wspólnoty Kościoła.

Obecnie widocznym aspektem współczesnego kryzysu spowiedzi

Obecnie widocznym aspektem współczesnego kryzysu spowiedzi

jest nie tylko zanik poczucia grzechu, ale również swoiste spowszednienie tego sakramentu, jakby był on jedynie wielokrotnie powtarzalnym rytem służącym naszemu samopoczuciu, a nie drogą rzeczywistego nawrócenia.